Váš vybraný článek z našeho blogu

Článek z blogu BEZPEČÁCI.CZ

Jak je to se lhůtami revizí spotřebičů?

vytvořil: Roman A. Masaryk

Revize elektrických spotřebičů jsou nepřímo obsaženy v mnoha předpisech. Podívejme se nejprve na ty hlavní, které se této problematice věnují:

Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, který v §4 uvádí obecně povinnost provádět revize spotřebičů takto: "Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být... pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány."

Nařízení vlády 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů určuje přesněji v §4, jak provádět kontroly zařízení a odkazuje i na technické normy. Tím dává příslušným normám a dokonce návodům charakter právního předpisu: "Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak."

Norem existuje mnoho. Pokud jde o elektrické spotřebiče, nejvíce se jich týkají normy ČSN 33.1600 (elektrické ruční nářadí) a ČSN 33.1610 (ostatní spotřebiče). Pomíjíme teď zdravotnickou techniku a některé další speciální přístroje, které jsou ošetřeny jinými normami.

Právě norma ČSN 33.1610, podle níž se provádějí revize většiny běžných spotřebičů, je předmětem oněch sporů mezi elektrikáři. Je totiž často citována nesprávně a obvykle se objevuje pouze jedna část. Tou je tato tabulka se lhůtami:

tl_files/soubory/produkty/ez/331610-lhuty-050507.gif

Co se ovšem často stává je, že firmy zabrousí pouze do tabulky, zjistí, že běžně používaný počítač je přístroj skupiny "E" (spotřebiče používané k administrativní činnosti), není držený v ruce a tudíž má lhůtu revize 3 roky. Tento omyl často šíří i firmy, které se revizemi spotřebičů samy nezabývají (např. některé počítačové firmy), mezi své klienty. A není divu. Podívejte se po internetu, na kolika webových stránkách najdete tuto tabulku zveřejněnou, ale bez poznámek pod ní.

A přitom tyto poznámky pod tabulkou jsou její nedílnou součástí. Doplňují a zpřesňují informace, které tabulka uvádí. V 5. poznámce najdete důležitou informaci: "Pevně připojené přívody se revidují ve lhůtách stanovených pro příslušný spotřebič, ostatní pohyblivé přívody jsou považovány za spotřebiče držené v ruce." Tato krkolomná definice říká, že v případě spotřebičů skupiny "E" musíme zabrousit do levého sloupce, kde narazíme na lhůtu 12 měsíců.

Co z toho vyplývá? To, že počítač sice můžete revidovat ve lhůtách až 36 měsíců, ale jeho odpojitelný přívod musíte revidovat nejpozději po jednom roce. Jestliže Vám tedy firma, která Vám provádí revize, nabízí provedení revize po roce, má pravdu. Ve skutečnosti náročnost provedení revize přívodu a celého zařízení je s vhodným měřicím přístrojem podobná. Pokud tedy provádíte po roce revizi celého počítače včetně kabelu, je to z hlediska bezpečnosti vhodnější.

Tímto článkem jsme chtěli upozornit na jednu věc. Ne každý, kdo se tváří jako odborník, musí skutečně odborníkem být. Někdy je lepší podívat se raději do právních předpisů než poslechnout mylné rady. Pokutu totiž bude platit firma, která nemá revize provedeny - ne ten, kdo jí poradil, že je dělat nemusí.

A jen poznámka na okraj. Čím častěji revize provádíte, tím bezpečnější prostředí vytváříte. Jestliže při ročních lhůtách spotřebičů s odpojitelnými přívody provedete i revizi těch ostatních, nic tím nepokazíte. Je to pár peněz navíc za Vaše bezpečí.

Jdi zpět