Povinnosti jdou za námi

Balíček Komplexní služba

Popis balíčku

Komplexní služba je balíček, v jehož rámci se v nejvyšší možné míře postaráme o bezpečnost práce a požární ochranu my. Zákazník musí samozřejmě poskytnout nezbytnou součinnost k provedení některých činností (zejména školení, revize), ale termín a zejména jejich vlastní provedení zůstává více v rukách dodavatele. Zákazník v tomto případě investuje pravidelnou a předvídatelnou měsíční částku, která obsahuje plný servis. Tato služba se nezaměřuje na jednotlivé služby, ale na konečný výsledek – zákazník má v pořádku bezpečnost práce a požární ochranu. Balíček Komplexní služba obsahuje nejen nastavení celého systému pro Vaši firmu, ale také dozor nad potřebnými činnostmi, jejich provádění, aktualizaci dokumentace...

Obsažené služby a produkty

 • Úvodní konzultace
 • Vstupní audit bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Zavedení systému BOZP a PO
 • Vyhodnocení rizik
 • Vytvoření seznamů pro přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Kategorizace prací
 • Začlenení činností do kategorie dle požárního nebezpečí
 • Školení BOZP, PO a řidičů "referentů" (prezenční i internetové)
 • Školení první pomoci (prezenční, základní)
 • Revize elektrických spotřebičů
 • Základní označení únikových cest (tabulky včetně montáže lepením)
 • Umístění hasicího přístroje(ů) (včetně vstupní kontroly a označení značkou)
 • Zajišťování kontrol námi dodaných hasicích přístrojů (výměnou nebo prostřednictvím partnera)
 • Žlutá kniha (deník kontrol BOZP, požární kniha, kniha úrazů)
 • Pravidelná kontrola pracoviště
 • Provádění prověrek BOZP jednou ročně
 • Provádění preventivních požárních prohlídek ve lhůtách dle požárního nebezpečí

Další služby navíc zdarma

 • Hlídání lhůt dozorovaných činností
 • Údržba a aktualizace veškeré dodané dokumentace
 • Mailové a telefonické poradenství
 • Zastupování při jednání s Krajskou hygienickou stanicí ve věci kategorizace prací
 • Asistence při kontrole Inspektorátem práce se zaměřením na BOZP

Nejčastější dotazy

Všechny tyto služby za předvídatelný paušál?

Snažili jsme se udělat tak průhledný a předvídatelný produkt, že neskrýváme opravdu nic. Tak, jak vidíte cenu služby, tak službu dostanete. Pokud byste byli natolik ojedinělí, že by některé Vámi čerpané služby opravdu vybočovaly z našich dosavadních zkušeností, budeme jednat individuálně, jak z toho ven. Případné služby či produkty objednané navíc budou fakturovány společně s nejbližším paušálem.

Jak jsou služby zajištěny?

Službu vždy fakticky provede pracovník, který má pro ni potřebnou kvalifikaci a je specialistou na danou oblast. Všech prováděných činností využívá více našich zákazníků od maličkých až po firmy s mnoha stovkami zaměstnanců z různých oborů (skladování, stavby, administrativa, prodej aj.) s jedním i více pracovišti po ČR. Na zajištění se podílí osoby s odbornou způsobilostí v prevenci rizik (bezpečnost práce) a v požární ochraně a revizní technici.

Mohu ovlivnit cenu služby?

Ano. Zaprvé nabízíme dvě varianty smluvního vztahu, lišící se periodou prodlužování příslušné smlouvy, a to 24 měsíců nebo 12 měsíců. Jelikož některé činnosti se opakují pravidelně a jiné ne, je pochopitelné, že při delším smluvním vztahu je měsíční investice nižší. Druhým způsobem je doporučení dalšího zákazníka - z každé jím uskutečněné platby dostanete provizi, kterou můžete uhradit své služby nebo Vám ji vyplatíme. Třetím je spojení s další firmou - dokud Vás budeme moci obsluhovat najednou, budete mít výhodnější cenu než každý zvlášť.

Mohu smlouvu předčasně ukončit?

Smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou s ohledem na smluvenou periodu 24 nebo 12 měsíců. Na ukončení smlouvy máte čas kdykoli v průběhu tohoto období. Započetím dalšího období se automaticky prodlužuje na příslušnou dobu. Individuálně s Vámi budeme o možnosti předčasného ukončení smlouvy jednat například v případě likvidace nebo fúze Vaší společnosti.

Zdá se mi to poměrně levné. Co všechno tato služba obsahuje?

Mrkněte se na rozsah činností, který je opravdu velký. Komplexní službu jsme připravili proto, abyste mohli snadno naplnit prevenci i povinnosti v bezpečnosti práce a požární ochraně a přitom se museli o tyto oblasti starat jen minimálně (v podstatě jen poskytnutím součinnosti). Ano, jsme přesvědčeni, že mnozí z Vás platí měsíčně více peněz za internet než budou s námi investovat do bezpečnosti práce. Je to proto, že mnoho činností umíme dělat s pomocí výpočetní techniky efektivně a proto jsme se Vámi o snížené náklady podělili.

A teď obráceně. Co cena neobsahuje?

Cena neobsahuje pouze činnosti nad rámec paušálních úhrad (např. překročení limitu při revizi nebo kategorizaci prací, vyžádaná asistence, konzultace jiná než mailem nebo po telefonu, dopravné při činnostech neobsažených v paušální úhradě a při školení mimo Prahu). Limity jsou nastaveny tak, abyste se do nich za běžných okolností vešli.

Vyplatí se nám to?

Srovnejte si měsíční úhradu s náklady na vlastního zaměstnance. Jen mzdové náklady částku notně převýší a to nebereme v úvahu další náklady (nájemné a náklady na pracovní místo, výdaje na předpisy a normy, platby za vzdělávání v oboru, software apod.). Navíc některé ze služeb byste museli pravděpodobně zajišťovat externě (revize spotřebičů, některé úkony v požární ochraně), takže je třeba počítat i s těmito výdaji. Jen toto srovnání s vlastním zaměstnancem vyjde ve prospěch Komplexní služby i pro stovky zaměstnanců a to nepočítáme služby, které se zpravidla zajišťují externě, např. revize spotřebičů, které jsou v této službě obsaženy.

BEZPEČÁCI.CZ stále hledají způsoby, jak nabídnout velmi kvalitní služby za velmi zajímavé ceny. Jsme přesvědčeni, že se Vám naše nabídka vyplatí a proto Vám ji předkládáme.

Můžeme si službu porovnat s konkurencí?

Obáváme se, že ne. Takto pojatá služba je na českém trhu stále ojedinělá. Nevíme o dodavateli, který by měl vlastní kapacity v celém rozsahu nabízeného servisu - což říkáme se vší skromností a přáním, aby se situace změnila. Konkurenční dodavatelé poměrně neradi uveřejňují své ceníky. Budete-li však mít možnost srovnat jednotlivé služby ve smluvních variantách, zjistíte, že v mnoha z nich s námi ušetříte.

Chtěli bychom místo prezenčního školení internetové.

Není problém, k dispozici dostáváte obě varianty, je na Vás, kterou budete používat. Nejčastěji zákazníci používají buď 1. pouze internetové školení nebo 2. absolvují prezenční školení a internetové používají pro nově nastupující zaměstnance a osoby, které se prezenčního školení nemohly zúčastnit.

Jsme Vaším klientem, provádíte u nás revize spotřebičů. Můžeme přejít na Komplexní službu?

Jistě. Přejít můžete kdykoliv. Všechny služby v balíčku budou provedeny ve stanovených lhůtách, tedy i příští revize spotřebičů. Jen bude provedena na základě nové smlouvy – stará (pouze na revize) se totiž potvrzením nové smlouvy zruší. Máte-li od nás individuální cenu, bude Vaše Pravidelná měsíční úhrada samozřejmě upravena, není účelem Vám zdražit dosavadní služby.

Mám další dotazy

Kontaktujte nás některým ze způsobů uvedených na stránce Kontakt a my Vám rádi odpovíme.