Váš vybraný článek z našeho blogu

Článek z blogu BEZPEČÁCI.CZ

Kontrolujte si oprávnění svého dodavatele revizí

vytvořil: Roman A. Masaryk

V současnosti je platných několik předpisů, které ošetřují oblast revizí elektrických spotřebičů. Nejznámějším je norma ČSN 33.1610, která uvádí zejména postupy, lhůty a ve své informativní části také požadovanou kvalifikaci pracovníka. Ovšem pozor! V souladu se zákonem 251/2005 Sb. o inspekci práce musí být pracovník vybaven osvědčením a firma navíc oprávněním státního odborného dozoru k této činnosti.

Pečeť

Norma ČSN 33.1610 uvádí v části D (informativní) potřebnou kvalifikaci pracovníka, který může revize provádět a také uvádí případná oprávnění, na základě nichž může tuto činnost provádět firma. Jelikož je tato část normy informativní, lze ji považovat pouze za doporučující, nikoli však závaznou. Jelikož však jiným způsobem nebyla tato oblast ošetřena, přihlíželo se zejména při zaměstnaneckém poměru ke kvalifikacím zde uvedeným a především větší firmy zajišťovaly revize spotřebičů svým vlastním pracovníkem s kvalifikací zpravidla mezi §5 a 58 vyhlášky 50/1978 Sb.

S příchodem zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce ovšem nastává v dané problematice výrazný obrat. Ten totiž určuje, že v současné době musí být fyzické, případně právnické osoby při provádění činností na vyhrazených technických zařízeních vybaveny doklady (osvědčení, případně oprávnění) k provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek takových zařízení.

Zákon říká doslova toto:

§20 Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,

c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

(2) Za přestupek podle odstavce 1

a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,

c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

Víceméně identickou stať obsahuje §33, jen s tím, že se jedná o správní delikty právnických osob.

Co to tedy v praxi znamená? Revize elektrických spotřebičů, které prováděl do této chvíle firemní elektrikář, se dostávají do rozporu s požadavky, kladenými na pracovníka právním předpisem. Ten totiž požaduje osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru, a tím je v tomto případě buď Institut technické inspekce (ITI) nebo ve stanovených výjimečných případech Český báňský úřad (ČBÚ). U podnikatelských subjektů poskytujících tyto služby dodavatelským způsobem je pak naprosto běžně vyžadováno oprávnění k těmto činnostem, které opět vydává za běžných okolností ITI na základě prověření způsobilosti takové činnosti vykonávat (kvalifikace, vybavenost technikou aj.).

V tuto chvíli jediným typem osvědčení, které vydává Institut technické inspekce coby organizace státního odborného dozoru, je osvědčení revizního technika, a to buď v kategorii E1, E2, nebo nově E4 (s omezením na spotřebiče s pohyblivým přívodem). Jiné osvědčení nelze na této instituci obdržet a tudíž jediným způsobem naplnění zákona je absolvování zkoušek nejméně v rozsahu revizního technika kategorie E4.

Jelikož je tato okolnost stále ještě neznámá, v současné době trvá stav jisté "tolerance" ze strany státního odborného dozoru, jehož ukončení se ovšem velmi rychle blíží. Nemáte-li tedy v plánu provést školení a přezkoušení svého firemního elektrikáře pro činnost revizí, najděte si dodavatele, který disponuje příslušným oprávněním k činnosti.

Jdi zpět