Váš vybraný článek z našeho blogu

Článek z blogu BEZPEČÁCI.CZ

Práce na dálku od 1.10.2023

vytvořil: Dana Masaryková

Od 1.10.2023 platí novela Zákoníku práce, která mimo jiné upravuje systém práce na dálku, v Čechách obvykle nazývaný jako Home Office. Kdo nenastaví pravidla podle novely do konce října 2023, riskuje pokutu až do výše 300 tisíc korun.

Práce na dálku

1.10.2023 začala platit novela Zákona o Inspekci práce. Ta do zákona vložila nový §25a, který zní takto:

§ 25a Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku práce na dálku
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku práce na dálku tím, že
a) v rozporu s § 317 odst. 1 zákoníku práce neuzavře dohodu o práci na dálku písemně,
b) nesplní některou povinnost podle § 317 odst. 2 až 3 zákoníku práce,
c) neurčí pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody podle § 192 a 194 zákoníku práce a čerpání dovolené stanovené rozvržení pracovní doby zaměstnance vykonávajícího práci na dálku do směn podle § 317 odst. 4 písm. c) zákoníku práce.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 300000 Kč.

Pojďme se tedy podrobněji podívat, co to znamená.

a) v rozporu s § 317 odst. 1 zákoníku práce neuzavře dohodu o práci na dálku písemně,

§ 317 Práce na dálku
(1) Výkon práce na dálku je možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v odstavci 3 stanoveno jinak.
(3) Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci práci na dálku písemně nařídit jen v případě, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona (Krizový zákon), a to na nezbytně nutnou dobu, pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé. Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele bez zbytečného odkladu písemně určit místo, na které mu zaměstnavatel práci na dálku může nařídit, nebo sdělit, že nemá k dispozici žádné místo způsobilé k výkonu práce na dálku.

Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že pokud pracujete z domova, musíte mít podepsanou písemnou dohodu se zaměstnavatelem. Porušení této povinnosti je pod pokutou až do výše 300.000 Kč.

b) nesplní některou povinnost podle § 317 odst. 2 až 3 zákoníku práce

§ 317 Práce na dálku
(2) Závazek z dohody o práci na dálku lze rozvázat dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni nebo jej lze vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně; dohoda i výpověď musí být písemná. Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat odlišnou délku výpovědní doby; výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat, že závazek z této dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět.

(3) Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci práci na dálku písemně nařídit jen v případě, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona (Krizový zákon), a to na nezbytně nutnou dobu, pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé. Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele bez zbytečného odkladu písemně určit místo, na které mu zaměstnavatel práci na dálku může nařídit, nebo sdělit, že nemá k dispozici žádné místo způsobilé k výkonu práce na dálku.

Tak jako z předchozího ustanovení vyplývá, že dohoda musí být písemně, musí být písemné i její ukončení. Dohodu lze rozvázat ke sjednanému dni, nebo vypovědět s 15 denní výpovědní dobou a to i bez udání důvodu. Pokud se zaměstnanec i zaměstnavatel dohodnou, může být výpovědní doba odlišná, avšak stejná pro obě strany. Dohoda může obsahovat i ustanovení, že tuto dobu nemůže ani jedna strana vypovědět. Porušení těchto povinnosti je pod pokutou až do výše 300.000 Kč.

c) neurčí pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody podle § 192 a 194 zákoníku práce a čerpání dovolené stanovené rozvržení pracovní doby zaměstnance vykonávajícího práci na dálku do směn podle § 317 odst. 4 písm. c) zákoníku práce.

§ 317 odst. 4 písm. c) zákoníku práce
(4) Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že pro něj bude konat práci na dálku v pracovní době, kterou si za sjednaných podmínek sám rozvrhuje, platí, že
c) se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody podle § 192 a 194 a čerpání dovolené uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit.

Zaměstnavatel má povinnost určit pro účely náhrady mzdy či např. odměny z dohody rozvržení pracovní doby zaměstnance. Porušení této povinnosti je pod pokutou až do výše 300.000 Kč.

Jak je to s náhradou nákladů při práci na dálku

Zmiňovaná novela Zákoníku práce platná od října 2023 přinesla také nová pravidla pro náhrady nákladů při výkonu práce na dálku. Zákonodárce ponechal volnost zaměstnanci i zaměstnavateli, aby se dohodli, zda tyto náklady budou zaměstnanci proplaceny či nikoli.

§ 190a Zákoníku práce
2) Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší.

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem písemně dohodnou na náhradě nákladů nebo pokud tak stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každou započatou hodinu práce zaměstnanci paušální částku. Tuto částku stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou. Má se vzato, že v této částce jsou obsaženy všechny náklady, které zaměstnanci vznikly. Zaměstnavatel může tuto částku zvýšit. Částka je splatná následující měsíc poté, co zaměstnanci náklady vznikly.

Dle vyhlášky 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 je výše náhrady stanovena na 4,60 Kč za započatou hodinu práce.

Náklady, které zaměstnanci vznikly s výkonem práce na dálku je možné stanovit i jiným způsobem než paušálně. Zaměstnanec tak může sám prokázat skutečnou výši nákladů.

Náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení, nebo jiných předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance tím nejsou dotčeny. Stejně jako náhrady za používání motorového vozidla. Obojí je totiž řešeno samostatnou právní úpravou, která se nijak nemění.

Zaměstnancům pracujícím na základě dohod (dohoda o provedení práce [DPP], dohoda o pracovní činnosti [DPČ]) mohou být poskytnuty náhrady nákladů na práci na dálku, jestliže s nimi zaměstnavatel toto právo uzavřel.

Jdi zpět