Takto poskytujeme služby BOZP a PO

Obchodní podmínky

Zde si můžete přečíst Obchodní podmínky, kterými se budou řídit všechny obchodní vztahy, které spolu navážeme. Pro nové klienty jsou tyto Obchodní podmínky účinné dnem jejich vydání, po stávající klienty s uzavřenou Smlouvou se uplatní příslušné ustanovení předchozích obchodních podmínek o změnách obchodních podmínek (tyto Obchodní podmínky nahrazují všechny verze původních Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování Služeb BOZP a PO a všechny verze Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování Služeb EZ).

Z naší strany budou tyto Obchodní podmínky použity pro všechny smluvní vztahy či objednávky (ať již uzavřenými písemně, nebo prostřednictvím prostředků na dálku), týkající se Služeb BOZP a PO a revizí elektrických spotřebičů, v nichž na straně Dodavatele stojí

  • RAMAGO.NET LTD.
  • RAMAGO.NET Ltd., organizační složka
  • Martin WUTTKA

nebo některý z těchto neaktivních členů:

  • BEZPECACI.CZ LTD. - plně obsluhuje RAMAGO.NET Ltd., organizační složka
  • BEZPECACI.CZ Ltd., organizační složka - plně obsluhuje RAMAGO.NET Ltd., organizační složka
  • RAMAGO.NET s.r.o. - plně obsluhuje RAMAGO.NET Ltd., organizační složka

Pro slušné klienty jsou tyto podmínky významným zlepšením - velmi zjednodušují uzavírání Smluv či rozšiřování Služeb, vlastně si o většinu z nich můžete jen napsat a věci mohou okamžitě začít fungovat. Ani bychom žádné Obchodní podmínky nepotřebovali, ale některá ustanovení musíme prezentovat tímto závazným způsobem - zkušenosti s některými klienty (naštěstí ne časté) ukázaly, že zatím není v naší republice možnost uzavírat smlouvy pouze podáním ruky (víme, že s některými z Vás ano). Těšíme se na dobu, kdy budeme moci tyto podmínky zrušit...

RAMAGO.NET je konzistentní. K 1.1.2014 došlo pouze ke změně odkazu na Nový občanský zákoník, Obchodní podmínky se nezměnily, obsahovaly vše potřebné již předtím. Dne 25.5.2018 byly upraveny pouze body G.02 a G.03, které pojednávají o ochraně osobních údajů a nově odkazují na nové doplňující podmínky k tomuto tématu. I tato změna byla vynucená právním předpisem a nezavdala nám důvod zasahovat do dalších částí Obchodních podmínek.

Plné znění obchodních podmínek

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb BOZP a PO

vydané RAMAGO.NET v souladu s §1746 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen Obchodní podmínky)
Úplné znění účinné od 8. listopadu 2012
(se změnou odkazu na NOZ platnou ke dni 1.1.2014 a zákonnou změnou bodů G.02 a G.03 v souvislosti s nařízením GDPR ke dni 25.5.2018)

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti související s poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (dále jen Služby). Služby jsou poskytovány vždy na základě Smlouvy o poskytování služeb BOZP a PO (dále jen Smlouva), která však nemusí být uzavřena písemně.

A. Uzavření Smlouvy

A.01  Smlouva může být uzavřena jedním z následujících způsobů: (1) v písemné podobě podpisem obou stran nebo (2) objednávkou Odběratele a její akceptací Dodavatelem (pro jednorázově poskytované Služby) nebo (3) uhrazením Aktivačního poplatku. Aktivační poplatek je jednorázová částka splatná při uzavření Smlouvy a jeho uhrazení Odběratelem je projevem jeho akceptace návrhu Smlouvy. Některé Varianty služeb Aktivační poplatek nevyužívají.

A.02  Smlouva se uzavírá zvlášť pro každé Místo plnění. Místo plnění představuje objekt (nebo skupinu objektů), v němž budou prováděny činnosti, které jsou předmětem Smlouvy. Rozsah činností se může podle místních podmínek pro jednotlivá Místa plnění lišit.

A.03  Je-li Smlouva uzavřena uhrazením Aktivačního poplatku, jedná Dodavatel v dobré víře, že byla Smlouva uzavřena oprávněnou osobou, pokud je patrné, že aktivační poplatek byl uhrazen z účtu, který lze identifikovat jako účet Odběratele. Odběratel je oprávněn od takto uzavřené Smlouvy písemně odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, jinak zůstává Smlouva platnou a účinnou; již poskytnuté Služby budou vyúčtovány dle Ceníku, uhrazený Aktivační poplatek bude použit na úhradu pohledávky a Odběratel provede úhradu rozdílu.

A.04  Dodavatel je oprávněn uzavření Smlouvy odmítnout i bez udání důvodu. Byla-li Smlouva uzavřena zaplacením Aktivačního poplatku, učiní tak odstoupením od Smlouvy ve lhůtě 7 kalendářních dnů, které projeví vrácením Aktivačního poplatku Odběrateli.

B. Rozsah Služeb

B.01  Dodavatel poskytuje Služby v několika Variantách služeb, které se liší zejména rozsahem Služeb či způsobem úhrady. Varianty služeb jsou označeny obchodními názvy a jejich parametry jsou definovány na internetových stránkách Dodavatele. Dodavatel zajišťuje plnění Smlouvy sám nebo prostřednictvím partnerů, které plněním Smlouvy pověří (dále jen Partneři).

B.02  Rozsah Služeb je stanoven ve Smlouvě, a to jako (1) určení zvolené Varianty služeb s případným výčtem úprav rozsahu služeb oproti běžné Variantě služeb nebo (2) výčtem jednotlivých služeb. Vyplyne-li v průběhu poskytování Služeb, že rozsah stanovený ve Smlouvě neodpovídá skutečným potřebám, smluvní strany úpraví Smlouvu tak, aby uvedla rozsah služeb a skutečné potřeby do souladu.

C. Práva a povinnosti smluvních stran

C.01  Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli a Partnerům všechny informace, podklady a součinnost nutnou k poskytování Služeb, zejména umožnění vstupu do objektů a na jednotlivá pracoviště, možnost účastnit se rozhodování majícího vliv na poskytování Služeb, zajištění kontaktu prostřednictvím kontaktní osoby, neprodlené informování o změnách údajů majících vliv na plnění Smlouvy (např. změna počtu pracovníků, technologie, vlastnických vztahů, vznik a zánik Míst plnění, odborové organizace aj.). Provádí-li některé činnosti třetí osoba na výslovné přání Odběratele, musí být Dodavateli nebo Partnerům k dispozici výstupy ve stejném rozsahu, v jakém by je měli, kdyby prováděli činnosti sami.

C.02  Odběratel vybaví Dodavatele a Partnery potřebnými pravomocemi k zajištění nápravy zjištěných závad a porušování bezpečnostních zásad na pracovištích, pokud je Dodavatel nebo Partneři s ohledem na sjednaný rozsah Služeb potřebují (zejména pravomocí k provedení namátkové kontroly alkoholu a jiných návykových látek, ke kontrole nad dodržováním směrnic a právních a ostatních předpisů a možnosti nápravy až na úroveň jednotlivého zaměstnance, k provedení namátkových kontrol pracovišť).

C.03  Pokud jsou součástí plnění dokumenty (směrnice, formuláře apod.), Odběratel bere na vědomí, že tyto dokumenty jsou majetkem Dodavatele, který po dobu trvání Smlouvy opravňuje Odběratele k jejich užívání obvyklým způsobem, včetně předložení orgánům státního dozoru a v nezbytné míře auditorům zajišťujícím Odběrateli úkony spojené s certifikací. Třetím osobám s výjimkou uvedených nesmí Odběratel dokumenty předat bez předchozího souhlasu Dodavatele. V případě porušení této podmínky je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvacet tisíc korun českých za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

C.04  Dodavatel a Partneři se zavazují při provádění dohodnutých prací postupovat v souladu se Smlouvou, obvyklými postupy a pokyny Odběratele. Dodavatel se zavazuje informovat Odběratele o zjištěných závadách. Na případné negativní důsledky pokynů Odběratele, které jsou v rozporu s právními předpisy, znemožní nebo zkomplikují provedení dohodnutých prací, negativně ovlivní kvalitu prováděných činností nebo mohou mít negativní vliv na jejich provedení, se Dodavatel zavazuje Odběratele upozornit. Odběratel bere na vědomí, že v případě takového upozornění ze strany Dodavatele budou činnosti dále prováděny (či naopak neprováděny) pouze poté, co bude písemně sjednáno, že se tímto způsobem provádějí (nebo se neprovádějí) na výslovnou žádost Odběratele, který přebírá odpovědnost za škodu, vzniklou na základě jeho rozhodnutí.

C.05  Odběratel je oprávněn kontrolovat postup provádění činností. Zjistí-li Odběratel, že Dodavatel nebo Partneři provádí tyto činnosti v rozporu se svými povinnostmi, je Odběratel oprávněn se dožadovat toho, aby Dodavatel zajistil odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním činností a provádění činností řádným způsobem. Jestliže tak Dodavatel neučiní v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Dodavatele nebo Partnerů by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy, je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

C.06  Dodavatel a Partneři se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při provádění prací a majících charakter obchodního tajemství. Touto mlčenlivostí jsou Dodavatel i Partneři vázáni i před uzavřením Smlouvy. Některé z informací však mohou být poskytnuty Třetím osobám, avšak pouze za účelem provedení činností vedoucích k plnění Smlouvy a v tomu odpovídajícím rozsahu.

C.07  Dodavatel se zavazuje upozornit Odběratele na nutnost provedení činností, jimž končí stanovená, resp. sjednaná, lhůta, vyplývající z prováděcích předpisů, Smlouvy a případně interních předpisů Odběratele či Dodavatele vztahujících se k dané činnosti. U sjednaných činností Dodavatel nebo Partner zajistí také provedení takových činností. Dodavatel nebo Partner se s Odběratelem domluví na vhodném termínu provedení takových činností a potvrdí jej nejlépe písemnou formou. Dodavatel neručí za překročení termínu započetí prací ani za překročení povinné lhůty, jestliže Odběratel neposkytl dostatečnou součinnost k jejich provedení nebo nebyly Odběratelem poskytnuty Dodavateli dostatečné podmínky ke kontrole příslušných lhůt (zejména zpřístupnění informací o provedení takových činností třetí osobou).

C.08  V závažných případech, kdy hrozí nebezpečí prodlení, je Dodavatel nebo Partner oprávněn provést potřebnou činnost bez konzultace s Odběratelem. V takovém případě je však na Dodavateli nebo Partnerovi, aby dostatečně prokázal, že nebylo možné situaci řešit vhodnějším způsobem. V opačném případě je Odběrateli zodpovědný za škodu, která mu takovým jednáním vznikla.

C.09  Za písemnou formu se pro účely bodů C.07, D.03, E.01 a E.03 těchto Obchodních podmínek považuje taktéž elektronická pošta, je-li důvodné věřit, že ji použila smluvní strana.

D. Cena a platební podmínky

D.01  Není-li cena ani způsob jejího stanovení uveden ve Smlouvě, stanoví se dle platného ceníku Dodavatele uveřejněného na internetových stránkách Dodavatele (dále jen Ceník). Jsou-li Služby hrazeny formou měsíčních paušálních úhrad a změní-li se výše ceny v důsledku změny podmínek, z nichž je odvozena (např. počet pracovníků Odběratele, počet revidovaných spotřebičů apod.), Dodavatel nebo Partner upozorní na tuto skutečnost Odběratele a změněná cena bude účinná od následujícího měsíce.

D.02  Není-li u konkrétní činnosti sjednáno jinak, dopravné (nikoli však náklady spojené s parkováním) po Praze je součástí ceny dle bodu D.01. Je-li dopravné účtováno, za počátek i konec cesty se považuje vždy adresa kanceláře Dodavatele nebo Partnera.

D.03  Odběratel může dohodnutý termín započetí prací změnit či zrušit pouze písemnou formou. V případě změny nebo zrušení termínu méně než 3 dny před domluveným datem započetí prací nebo v případě, kdy Odběratel znemožní Dodavateli provádět činnosti dle dohodnutých podmínek, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli stornovací poplatek ve výši 10% ceny stanovené dle Ceníku pro danou Službu (a je-li stanoven Ceníkem minimální poplatek, nejméně ve výši tohoto minimálního poplatku) na základě předpokládaného objemu či rozsahu Služby a případně náhradu zbytečně vynaložených cestovních a provozních nákladů.

D.04  Je-li cena za některou činnost stanovena hodinovou sazbou, pak je tato sazba platná i pro započatou hodinu a pro čas strávený na cestě, není-li dohodnuto jinak.

D.05  Je-li Dodavatel nebo Partner plátcem DPH, jsou všechny ceny uvedeny bez DPH, není-li stanoveno jinak.

D.06  Odběratel se zavazuje uhradit cenu za Služby na základě Vyúčtování vystaveného Dodavatelem nebo Partnerem. Úhradu provede na účet Dodavatele nebo Partnera na Vyúčtování uvedený, případně jiným Dodavatelem akceptovaným způsobem, a to ve lhůtě splatnosti Vyúčtování, která činí 10 kalendářních dnů od vystavení. Za Vyúčtování se považuje též Dodavatelem nebo Partnerem vystavená faktura. Vyúčtování zasílá Dodavatel Odběrateli zejména prostřednictvím e-mailu nebo klientského systému.

D.07  Jsou-li Služby hrazeny pouze formou měsíční úhrady, mohou být tyto úhrady stanoveny též Předpisem úhrad, kterým se stanoví měsíční úhrady na dobu účinnosti Smlouvy. V takovém případě Dodavatel zasílá Vyúčtování pouze na čerpané Služby, které nejsou součástí měsíční úhrady.

D.08  Jsou-li Služby Odběratelem předplaceny (na základě kreditního systému nebo prostřednictvím přeplatku), Dodavatel odečte z tohoho předplatného příslušnou částku obvykle v den vystavení Vyúčtování.

D.09  V případě Dodavatelem nepovoleného prodlení Odběratele s úhradou Vyúčtování nebo úhrady dle Předpisu úhrad je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu, která činí 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení. Dodavatel je také oprávněn přerušit poskytování služeb do úplného uhrazení všech splatných závazků a zároveň nenese odpovědnost za případné sankce a škody, vzniklé Odběrateli z důvodu přerušení poskytování Služeb. Tím není dotčen nárok Dodavatele na zaplacení sjednané měsíční paušální úhrady. Dodavatel je oprávněn pohledávku převést na třetí osoby (prodej pohledávky, faktoring apod.), případně pohledávku po splatnosti vymáhat prostřednictvím třetích osob (vymáhací agentura). Veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky jdou k tíži Odběratele. Odběratel bere na vědomí, že v případě opakovaných či dlouhodobých prodlení s úhradou je Dodavatel oprávněn zveřejnit informaci o Odběrateli a dlužných pohledávkách na svých internetových stránkách.

D.10  Jsou-li součástí dodávky hmotné věci (zboží, dokumenty, média aj.), jsou tyto věci do úplného zaplacení majetkem Dodavatele.

E. Reklamace

E.01  Reklamace Vyúčtování musí být provedena v písemné podobě, musí obsahovat zdůvodnění a musí být Dodavateli prokazatelně doručena nejpozději ve lhůtě splatnosti.

E.02  Reklamaci provedených činností, případně náhradu způsobené škody, Odběratel uplatní neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku důvodu k takové reklamaci. Odběratel nebude měnit podmínky na místě ani zasahoval do poškozeného zařízení a umožní Dodavateli vyšetření příčin škody. Není-li možné z tuto podmínku ze závážných důvodů splnit, Odběratel zajistí prokazatelný a nezpochybnitelný důkazní materiál jiným způsobem (fotografie, video, písemné podklady, posudek nezávislého znalce apod.).

E.03  Dodavatel je povinen odeslat své vyjádření do 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace a v oprávněných případech navrhnout způsob nápravy, případně výši a formu odškodnění. Tato lhůta nemusí být dodržena, pokud bude Dodavatel k posouzení oprávněnosti reklamace požadovat odborný posudek, posudek znalce nebo pojišťovny. I v takových případech je však povinen řešit reklamaci nebo škodu bez zbytečného prodlení.

E.04  Uplatnění reklamace nemá vliv na povinnost Odběratele uhradit stanovenou cenu za provedené práce. Výjimku tvoří oprávněná reklamace Vyúčtování doručená v souladu s bodem E.01 těchto Obchodních podmínek, kdy splatnost počíná běžet dnem vystavení opraveného Vyúčtování. Reklamace formálních nedostatků Vyúčtování (chyba v adrese, fakturačních údajích apod.) původní splatnost nemění.

E.05  Jestliže Dodavatel uzná náhradu odškodnění dle bodu E.03 formou finančního plnění, započítá se Odběratelem doposud neuhrazená částka před splatností na jeho úhradu. Náhradu, která tuto částku přesahuje, bude pojišťovna Dodavatele po splnění požadavků, které stanovují její pravidla, případně sám Dodavatel. Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost pro likvidaci škody (např. sepsání záznamu o škodní události, strpět přítomnost likvidátora pojišťovny apod.).

F. Doba trvání Smlouvy a rozvázání Smlouvy

F.01  Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou s uvedením data ukončení účinnosti, je posledním dnem účinnosti Smlouvy uvedený den. Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou s uvedením doby v měsících nebo letech a ani jedna ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejméně jeden měsíc před skončením účinnosti Smlouvy, že nemá zájem na prodloužení účinnosti Smlouvy, prodlužuje se účinnost Smlouvy o dobu, na kterou byla Smlouva původně uzavřena. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, činí výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

F.02  Vypoví-li Odběratel Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou, před uplynutím této lhůty, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši součtu sjednaných dosud neuhrazených měsíčních úhrad a částek za předpokládaný objem Služeb neobsažených v měsíčních úhradách, které byly ve Smlouvě sjednány. Částky se stanoví v souladu s částí D těchto Obchodních podmínek a vyjde se z naposledy známých podmínek.

F.03  Dodavatel je oprávněn Smlouvu (včetně Smlouvy uzavřené na dobu určitou) okamžitě vypovědět v případě, kdy má za Odběratelem splatnou pohledávku více než 40 dnů po splatnosti. Taková výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení Odběrateli a ten je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu stanovenou dle bodu F.02.

F.04  Obě smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit, poruší-li druhá strana ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek obzvlášť závažným způsobem (zejména poškození dobrého jména). Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

F.05  Dodavatel může dále od Smlouvy odstoupit, vyplyne-li, že byla uzavřena na základě nepravdivých nebo neúplných informací poskytnutých Odběratelem. Takovým odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Dodavatele na úhradu již provedených prací, nárok na úhradu doposud vynaložených nákladů a nárok na zaplacení smluvní pokuty.

G. Závěrečná ustanovení

G.01  Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky měnit a doplňovat v souladu s vývojem právního a podnikatelského prostředí jakož i žádoucími změnami v jednotlivých Službách, které jsou těmito Obchodními podmínkami ošetřeny. Upozornění na takovou změnu bude Odběrateli sděleno vhodným způsobem, minimálně však uveřejněním informace o změně na internetových stránkách Dodavatele. Odběratel je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas se změnou písemným sdělením doručeným Dodavateli do jednoho kalendářního měsíce ode dne účinnosti změny. Neučiní-li tak, má se za to, že se smluvní vztah nadále řídí tímto změněným zněním Obchodních podmínek.

G.02  Odběratel bere na vědomí, že při plnění předmětu Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů.

G.03  Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou také Doplňující obchodní podmínky - Ochrana osobních údajů. U smluvních vztahů, které byly uzavřeny před 25.5.2018, se stávají účinnými tímto datem a vzhledem k faktu, že se jedná o změnu vynucenou právním předpisem, nevztahuje se na ni bod G.01 těchto Obchodních podmínek.

G.04  Pokud by některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek bylo zcela nebo částečně neplatné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany dohodnou jeho nahrazení novým, které se co nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanovení.

Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2012 (se změnou odkazu na NOZ platnou ke dni 1.1.2014 a zákonnou změnou bodů G.02 a G.03 v souvislosti s nařízením GDPR ke dni 25.5.2018)