Revize elektrických instalací, hromosvodl a pevně připojených spotřebičů

Revize elektroinstalací

O co jde

Revize elektrických instalací a hromosvodů patří k základním povinnostem každého vlastníka nemovitosti bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu nebo o soukromého vlastníka. Tato povinnost je v právních i prováděcích předpisech zakotvena velmi dlouho a reakce pojišťoven v případě porušení této povinnosti v kombinaci s pojistnou událostí se za tuto dobu velmi ustálila - obvykle krátí plnění ve většinovém rozsahu nebo zcela.

Revize elektrických instalací se provádějí ve lhůtách dle normy ČSN 33.1500 a jejich četnost se liší především podle prostředí (normální, vlhké, s nebezpečím výbuchu, staveniště apod.), přičemž tyto tzv. vnější vlivy se stanoví zvláštním protokolem o určení vnějších vlivů. Provedení revize se osvědčuje revizní zprávou, kterou po provedení nezbytných měření vystaví revizní technik.

Proč byste to měli dělat

Škody způsobené poruchou elektrické instalace jsou bohužel poměrně časté. Jelikož k těmto škodám velmi často dochází i v průběhu noci, patří také ke škodám nejdražším. Lhůty revizí se pohybují od půl roku (staveniště), přes dva nebo tři roky (školy, hotely apod.) po pět let (většina objektů). Revizi provádí revizní technik a jako doklad vystaví revizní zprávu obsahující naměřené hodnoty a seznam závad. Revize elektroinstalace se zpravidla provádí zároveň s revizí hromosvodů, jelikož mají obvykle stejné revizní lhůty.

Nejčastější dotazy

Musím provádět elektrorevize na své chatě?

Měli byste. Každý vlastník objektu musí provádět revize, pokud nějakým vhodným způsobem nepřenese tuto povinnost na případného nájemce. Takže i Vy na své chatě musíte revizi ve stanovených lhůtách provádět.

Mám firmu v nájemních kancelářích. Jak se mám chovat k revizím elektrických instalací? Patří přeci majiteli objektu.

Toto je častý dotaz a odpověď Vás asi překvapí. Za revize je zodpovědný logicky pronajímatel, pokud se s Vámi nedohodl jinak. Nicméně je vhodné si zjistit, zda je revize provedena a vědět, kam sáhnout pro revizní zprávu v případě problému nebo kontroly státním dozorem. Z pracovněprávních vztahů se totiž zodpovídá zaměstnavatel.